A2 - Đời Sống Siêu Nhiên - Supernatural Living

Mục Sư Tiến Sĩ A. L. Gill và vợ, bà Joyce Gill được biết như là nhà truyền giáo quốc tế và là tác giả của trên 20 quyển sách và tài liệu giảng dạy có số bán hàng đầu trên thế giới. Một quyển trong các sách của ông, Lời Chúa Hứa Cho Mọi Nhu Cầu Của Bạn đã được bán ra trên bẩy triệu số. Chức vụ lưu động của ông bà luôn luôn được minh họa bởi những dấu kỳ phép lạ cập theo và sự chữa lành siêu nhiên của Chúa trên khắp 60 quốc gia. Hãy viếng trang nhà của họ tại: www.gillministries.com.

AndresBisonni Generic2018 1024x576 1

A2.1 Tìm Biết Dức Thánh Linh

A2.2 Các Ân Tứ Của Đức Thánh Linh

A2.3 Những Ân Tứ Lời Nói Của Thánh Linh

A2.4 Các Ân Tứ Mặc Khải

A2.5 Ân Tứ Quyền Phép Của Thánh Linh

A2.6 Những Ân Tứ Chữa Bệnh

A2.7 Đại Mạng Lệnh Và Sự Chữa Lành

A2.8 Quyền Năng Chữa Lành Của Đức Chúa Trời

A2.9 Nói Ra Lời Của Sự Chữa Lành

A2.10 Sự Chuyển Giao Qua Sự Đặt Tay


Thêm bình luận

Trường Kinh Thánh ISOM

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng | Tình Yêu | www.quangharvest.com