AndresBisonni Generic2018 435x290 1A1 - NỀN TẢNG CỦA ĐỨC TIN - FOUNDATION OF FAITH (Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Mục Sư Bayless Conley đang quản nhiệm một hội thánh hơn 5000 thành viên. Môn học nầy rất lý tưởng dành cho người mới tin Chúa. Các tín lý căn bản được trình bày rõ ràng, dễ hiểu. (Cottonwood Christain Center)

A1.1 Kinh Thánh Là Lời Của Đức Chúa Trời

A1.2 Thần Tính Và Chức Vụ Của Chúa Jesus

A1.3 Được Cứu Bởi Ân Điển Thông Qua Đức Tin

A1.4 Thân Vị Và Công Việc Của Đức Thánh Linh

A1.5 Sự Chữa Lành Từ Thiên Thượng

A1.6 Các Lễ Nghi Cho Hội Thánh

AndresBisonni Generic2018 435x290 1

A2 - Đời Sống Siêu Nhiên - Supernatural Living

Mục Sư Tiến Sĩ A. L. Gill và vợ, bà Joyce Gill được biết như là nhà truyền giáo quốc tế và là tác giả của trên 20 quyển sách và tài liệu giảng dạy có số bán hàng đầu trên thế giới. Một quyển trong các sách của ông, Lời Chúa Hứa Cho Mọi Nhu Cầu Của Bạn đã được bán ra trên bẩy triệu số. Chức vụ lưu động của ông bà luôn luôn được minh họa bởi những dấu kỳ phép lạ cập theo và sự chữa lành siêu nhiên của Chúa trên khắp 60 quốc gia. Hãy viếng trang nhà của họ tại: www.gillministries.com.

A2.1 Tìm Biết Dức Thánh Linh

A2.2 Các Ân Tứ Của Đức Thánh Linh

A2.3 Những Ân Tứ Lời Nói Của Thánh Linh

A2.4 Các Ân Tứ Mặc Khải

A2.5 Ân Tứ Quyền Phép Của Thánh Linh

A2.6 Những Ân Tứ Chữa Bệnh

A2.7 Đại Mạng Lệnh Và Sự Chữa Lành

A2.8 Quyền Năng Chữa Lành Của Đức Chúa Trời

A2.9 Nói Ra Lời Của Sự Chữa Lành

A2.10 Sự Chuyển Giao Qua Sự Đặt Tay

 

 

AndresBisonni Generic2018 435x290 1

A3 - Tân Ước Lược Khảo - New Testament Survey

Trong loạt bài nầy, tiến sĩ John Amstutz dạy mười bài từ sách Mathiơ đến Khải Huyền. Sau 27 năm giảng dạy môn Tân Ước Lược Khảo, sự trình bày của ông về Lời Chúa rất sáng tỏ, rõ ràng. Ngoài đó, ông còn giữ vai trò chủ yếu trong chương trình truyền giáo thế giới của Hội Thánh Foursquare Gospel Church và chương trình huấn luyện của giáo vụ The King’s Institute, khai sáng bởi Jack Hayford và Hội Thánh Church On The Way.

A3.1 Giới Thiệu Tân Ước

A3.2 Mathiơ - Mác - Luca: Ba Chân Dung Của Đấng Christ

A3.3 Giăng - Chân Dung Thứ Tư Của Đấng Christ

A3.4 Công Vụ Sứ Đồ - Sự Khai Triển Của Phúc Âm

A3.5 Rô-ma - Bức Thư Của Phao-lô

A3.6 I & II Côrinhtô - Galati - Sống Bởi Ân Điển

A3.7 Êphêsô - Philíp - Côlôse - Philêmôn

A3.8 1 & 2 Têsalônica - 1 & 2 Timôthê - Tít

A3.9 Hêbơrơ & Giuđê - Thư Tín Tổng Quát

A3.10 Khải Huyền - Hoàn Thành Mọi Sự

 

 

 

Trường Kinh Thánh ISOM

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng | Tình Yêu | www.quangharvest.com