Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

Chương 8 - Sự Ăn Năn

Chương 8 - SỰ ĂN NĂN

Sự ăn năn là bước đầu tiên chúng ta thực hiện để tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giêxu. ”...Vậy cả nhà Ysơraên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giêxu nầy mà các ngươi đã đóng đinh trên Thập Tự Giá, làm Chúa và Đấng Christ. Chúng nghe bấy nhiêu lời rồi, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phierơ cùng các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phierơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Giêxu chịu phép Báp tem để được tha tội mình...” (Công-vụ Các Sứ-đồ 2:36-38), cũng xem (Công-vụ Các Sứ-đồ 17:30).

caygaycuanguoichanbaychuong8 1210x905 

A. SỰ ĂN NĂN KHÔNG PHẢI LÀ:

1. Không Phải Chỉ Là Cảm Biết Tội Lỗi

Sự cảm biết tội lỗi về sự phạm tội của chúng ta đến trước sự ăn năn, nhưng không phải là sự ăn năn. Không có ai ăn năn trừ phi trước tiên họ cảm biết tội lỗi mình làm, nhưng không phải tất cả những ai cảm biết tội lỗi đều ăn năn thật sự. “Nhưng khi Phao lô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Phê-rít run sợ, nói rằng: Bây giờ ngươi hãy lui; đợi khi nào rảnh ta sẽ gọi lại” (Công Vụ Các Sứ Đồ 24:25). Phê-rít cảm biết tội nhưng không ăn năn.

2. Không Phải Chỉ Ân Hận Về Tội Lỗi Của Mình

Nhiều người rất ân hận bởi vì hậu quả tội lỗi của mình, hoặc bởi vì họ đã bị bắt quả tang. Nhiều người ân hận không phải vì những việc sai trái họ đã làm nhưng vì hậu quả họ phải nhận lấy khi bị bắt quả tang. “Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải và sự hối cải dẫn đến sự cứu rỗi linh hồn... còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết” (II Cô-rinh-tô 7:10).

3. Không Phải Chỉ Cố Gắng Trở Nên Một Người Tốt

Nhiều người cố gắng trong sức riêng để trở nên một người tốt hơn va thay đổi lối sống của họ. Bất cứ sự tự cố gắng riêng nào cũng có một gốc rễ của sự công bình riêng ở trong đó, điều ấy không thừa nhận nhu cầu của sự ăn năn khỏi tội lỗi. ”Chúng tôi đã hết thảy trở nên như một vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa đi” (Ê-sai 64:6).

4. Không Phải Để Trở Nên Sùng Đạo

Những người Pharisi trong Kinh Thánh rất sùng đạo trong cung cách và tập tục của họ. Họ kiêng ăn, cầu nguyện và có rất nhiều nghi lễ tôn giáo, nhưng không bao giờ ăn năn. “Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pharisi và Suđusê đến chịu phép Báptêm mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự khoe rằng: Ápraham là tổ phụ chúng ta; vì ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái cho Ápraham được. Bây giờ cái búa đã để kề gốc cây; vậy hễ cây nào không sanh trái tốt thì phải đốn và quăng vào trong lửa.” (Ma-thi-ơ 3:7-10). Cũng xem (Ma-thi-ơ 5:20).

5. Không Phải Chỉ Biết Lẽ Thật

Có một cái đầu thông hiểu về tri thức lẽ thật không nhất thiết đảm bảo rằng lẽ thật đó trở thành một thực tại sống động trong đời sống một người. Tri thức của cái đầu rất khác với niềm tin của tấm lòng (Xem Rô-ma 10:10). “Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng hỡi kẻ dại dột kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết chăng?” (Gia-cơ 2:19,20).

B. SỰ ĂN NĂN THẬT LÀ

1. Buồn Rầu Trước Chúa Về Tội Lỗi Mình

Sự ăn năn thật là sự buồn rầu không phải chỉ hướng về mình hoặc người khác, nhưng trước tiên và trên hết là sự buồn rầu chân thật hướng về Đức Chúa Trời. “Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhơn từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, và làm cho tôi được thánh khiết về các tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết sự vi phạm tôi, tội lỗi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa...” (Thi Thiên 51:1-4). Cũng xem (Thi Thiên 38:8).

2. Thành Thật Nhìn Nhận Tội Lỗi Mình

“Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; tôi nói: tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; còn Chúa tha tội ác của tôi” (Thi Thiên 32:5). Cũng xem (I Giăng 1:9).

3. Quay Khỏi Tội Lỗi Mình

“Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” (Châm Ngôn 28:13).

4. Ghét Tội Lỗi

“Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác, cho nên... Đức Chúa Trời...đã xức dầu...” (Hê-bơ-rơ 1:9) ”...sẽ tự chán ngán trước mắt mình, vì cớ mọi sự dữ mình đã phạm...” (Ê-xê-chi-ên 20:43, 44).

5. Khi Nào Có Thể, Hãy Trả Lại Cho Người Khác Điều Mình Đã Lấy

“Song Xachê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: lạy Chúa, nầy tôi lấy nửa gia tài mình mà chia cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư” (Lu-ca 19:8). Cũng xem (Lê-vi Ký 6:1-7).

C. SỰ ĂN NĂN BAO GỒM

1. Quay khỏi Tội Lỗi

“Chớ như tổ phụ các ngươi, các tiên tri xưa kia đã kêu họ mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: bây giờ, khá xây bỏ đường dữ và việc làm dữ của các ngươi; nhưng họ chẳng nghe, chẳng hề để ý đến....” (Xa-cha-ri 1:4). Cũng xem (Ga-la-ti 5:19-21; Ê-phê-sô 5:5).

2. Quay Khỏi Thế Gian

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (I Giăng 2:15). Cũng xem (Gia-cơ 4:4).

3. Quay Khỏi Chính Mình

“Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” (II Cô-rinh-tô 5:15). Cũng xem (Lu-ca 14:26).

4. Quay Khỏi Ma Quỉ

“Đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Satan mà đến Đức Chúa Trời...“ (Công Vụ Các Sứ Đồ 26:18). Cũng xem (Cô-lô-se 1:13).

5. Quay Trở Lại Cùng Đức Chúa Trời

Vậy ngươi khá nói cùng chúng rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy. Hãy trở lại cùng ta, Đức Giê-hô-va phán, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va phán như vậy” (Xa-cha-ri 1:3).

6. Quay Trở Lại Với Đời Sống Công Bình

“Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình” (Rô-ma 6:3).

TÔI HỨA NGUYỆN

Hôm nay con quyết định ăn năn và cứ tiếp tục sẽ lánh khỏi tội lỗi như Đức Chúa Trời bày tỏ những việc làm sai trái cho con.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2875 guests and no members online

Your Language