Ê-phê-sô

49Epheso

Thư của Phao-lô gửi cho người Ê-phê-sô
Tác Giả:                                  Phao-lô
Ðề Tài:                                    Hội Thánh, thân thể Ðấng Christ
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 60 năm sau Công Nguyên

Bức thư viết cho Ê-phê-sô có thể đã được viết tại Rôma, là bức thư đầu tiên của Phaolô từ trong trại giam (Công vụ 20-27; xem Công vụ 28:30, lời chú thích), và được mang gửi đến bởi Ti-chi-cơ cùng với thư Cô-lô-se và thư Phi-lê-môn. Sự quay trở về với Philêmôn của Ô-nê-sim có thể là lý do mà hai bức thư lớn được mang đi. Thư Êphêsô là thư không nói về riêng ai nhất của Phaolô. Quả thật những chữ *những người thánh ở Êphêsô* không có trong thư viết bằng tay tốt nhất. Trong Côlôse 4:16 có nói đến một bức thư gửi đến Lao-đi-xê. Người ta phỏng đoán rằng lá thư được gọi là thư Êphêsô chính là bức thư mà gửi đến Lao-đi-xê. Có thể lá thư này được gửi đến Êphêsô và Lao-đi-xê, mà không có nhằm gửi đến một Hội Thánh đặc biệt nào. Vì vậy bức thư được gửi cho tất cả mọi người chung chung *Những người thánh và những người tin Chúa Giê-xu*.
Giáo lý của bức thư đã xác nhận cách nhìn này. Nó chứa đựng lẽ thật tối cao về Hội Thánh, nhưng bức thư không nói gì về những nghi thức tôn giáo. Hội Thánh mà được nói đến ở đây, là Hội Thánh thật sự * là thân thể của Ngài*, không phải là Hội Thánh địa phương giống như ở Phi-líp, ở Côrinhtô v.v.. Nội dung của bức thư này chứa đựng 3 phương châm của lẽ thật: 1. địa vị người cơ đốc nhân đã được là bởi ân điển, 2. Lẽ thật về thân thể Ðấng Christ và 3. Một đời sống, là đời sống đang hài hoà với địa vị này của người cơ đốc nhân.
Có một sự liên kết thuộc linh rất gần gũi giữa thư Êphêsô và sách Giô-suê. *Nước trời* trong địa vị của người cơ đốc giống như Ca-na-an trong sự trải nghiệm của dân Ysơraên. Trong hai sách chúng ta đều thấy *sự chiến trận, nhiều lúc thất bại, nhưng cũng có sự đắc thắng, sự an nghỉ và sự chiếm hữu (Giô-suê 21:43-45; Êphêsô 1:3; 3: 14-19: 6:16). Một sự mặc khải trọn vẹn đến như thể nào, thì con số 7 đã biểu thị cho phần cấu tạo của thư Êphêsô.

Thư này có thể được chia ra như sau:

    Sự mở đầu 1:1-2

    I. Ðịa vị của người cơ đốc trong ân điển 1:3 - 3:21

    II. Sự biến đổi và sự phục vụ của người cơ đốc 4:1 - 5:17

    III. Sự biến đổi và sự chiến trận của những người cơ đốc đã được đổ đầy Ðức Thánh Linh 5:18 - 6:20

    Kết thúc: 6:21-24

Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu.
Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2242 guests and no members online

Your Language