Hosanna World Worship

Hosanna World Worship

hosannaworldflower1280x720

Hosanna World Worship

1. 001 Father In Heaven - Aba Chúa Trên Cao02:54 2. 001 Vater Im Himmel - Aba Chúa Trên Cao03:37 3. 002 Ehre Dem Lamm - Tôn Vinh Chiên Con04:07 4. 003 Wir Versammeln Uns Zu Dir - Cùng Vui Nhóm02:04 5. 004 Lord The Light - Xin Cha Hãy04:16 6. 005 Er Ist Herr - Ngài Là Vua02:42 7. 006 The Greatest Thing - Điều Cao Quí Nhất03:37 8. 006 The Greatest Thing (solo) - Điều Cao Quí Nhất02:25 9. 008 Give Thanks - Xin Dâng04:24 10. 042 Immer Mehr Von Dir - Càng Thêm Hơn04:31 11. 063 Unser Gott - Jesus Vĩ Đại04:17 12. 195 Hinei Ma Tov - Kìa Anh Em Ta03:02 13. 205 This Is My Desire - Lòng Con Hằng Khao Khát07:48 14. 229 Worthy Is The Lamb - Chiên Con Tôn Qúy07:17 15. 235 All The Heavens - Khắp Thiên Đàng07:20 16. 263 Above All - Vượt Qua Suy Tư04:10 17. 263 Herr Du Bist Maechtig - Vượt Qua Suy Tu04:54 18. 273 Hosanna - Con Trông Nhìn Lên06:18 19. 273 Hosanna D - Con Trông Nhìn Lên06:21 20. 275 One Way - Duy Nhất03:37 21. 278 Faith - Tin03:45 22. 279 How Great Is Our God - Chúa Chúng Ta Thật Lớn06:52 23. 283 Where You Go I Go - Chúa Đi Con Đi07:39 24. 284 Happy Day - Ngày Hạnh Phước06:44 25. 285 With All I Am - Giêxu Yêu Kính05:04 26. 286 Du Allein Rettest Mich - Đấng Cứu Đời04:40 27. 286 Mighty To Save - Đấng Cứu Đời06:43 28. 287 You Wont Relent - Ngài Không Từ Chối11:27 29. 288 Agnus Dei - Haleluja Chiên Con06:20 30. 288 Hallelugia Agnus Dei - Haleluja Chiên Con05:02 31. 289 Our God - Chúa Chúng Ta04:33 32. 290 Desert Song - Bài Ca Sa Mạc04:08 33. 291 Revelation Song - Chiên Con Thánh06:05 34. 292 Dance - Múa Lên05:04 35. 296 Endless Light - Ánh Sáng Vô Tận04:17 36. 297 Miracle Maker - Đấng Làm Phép Lạ07:29 37. 298 Show Me Your Glory - Khao Khát Hiển Vinh08:43 38. 299 Cornerstone - Vầng Đá Vững An07:17 39. 300 I Surrender - Con Đầu Phục Cha10:27 40. 305 For Your Name Is Holy - Vào Trong Nơi Thánh06:27 41. 310 Zuende An Dein Feuer - Ngọn Lửa Ngài03:39 42. 313 Via Dolorosa - Đường Thương Khó04:27.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7319 guests and no members online

Your Language