Rô-ma

45Roma

Thư của Phao-lô gửi cho người Rôma
Tác Giả:                                  Phao-lô
Ðề Tài:                                    Tin Lành của Đức Chúa Trời
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 56 năm sau Công Nguyên

Thư gửi đến người Rôma được viết tại thành Côrinhtô trong lần thăm viếng thứ ba của Phaolô tại thành phố này (II Cô 13:1; so sánh Công vụ 20:2). Theo lẽ phải lá thư này đứng ở vị trí các thư, vì sách chứa đựng sự giảng giải đầy đủ nhất của lẽ thật chính về đức tin cơ đốc trong Tân Ước. Thư này được viết bởi mục đích của Phaolô muốn đi thăm viếng những cơ đốc nhân người Rôma, và bởi sự ao ước của ông muốn chia sẻ cho họ sự dạy dỗ lớn về ân điển mà ông đã được mặc khải.
Đề tài của bức thư là *Tin Lành của Đức Chúa Trời* (đoạn 1:1). Đây là sự thu thập đầy đủ dư dật của cả lẽ thật về sự cứu chuộc. Tin Lành này liên quan toàn cả thế giới, vì *không có vị nể ai* (đoạn 2:11) trong Đức Chúa Trời, Ngài là *Đức Chúa Trời của người Giu-đa* và cũng là *Đức Chúa Trời của các dân* (3:29). Vì vậy cả loài người đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời (3:19+23), và một sự chuộc tội được bày ra, là sự đầy đủ cho những sự khốn cùng của tất cả con người và là sự mà chỉ có nhận lãnh được qua đức tin mà thôi (3:28).

Thư Rôma tỏ ra ân điển được ban cho của Đức Chúa Trời, qua việc làm giải hoà của con trai công bình Ngài, mà Ngài có thể xưng những kẻ phạm tội được trở nên công bình. Sau đó con người của đời sống mới được thể hiện, là tất cả những người được xưng công bình, được kinh nghiệm bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Rồi lá thư này bày tỏ sự khôn ngoan và ân điển tối cao của Đức Chúa Trời, là điều được ứng nghiệm những Ỷ muốn của Ngài qua sự bội nghịch của dân Ysơraên. Bức thư được kết thúc với sự đặt để trách nhiệm đến tất cả những kẻ tin trở thành người nhận lãnh *sự thương xót của Đức Chúa Trời (12:1) và sống một đời sống của sự tận hiến và phục vụ. Chìa khoá của sách này nằm ở sự nhấn mạnh *sự công bình của Đức Chúa Trời* (1:17, 3:21-22).

Thư này có thể được chia như sau:

    Sự mở đầu và đề tài 1:1-17

    I. Cả thế gian đều phạm tội trước Đức Chúa Trời 1:18 - 3:20

    II. Sự tha tội bởi đức tin đến Đấng Christ 3:21 - 5:21

    III. Sự nên thánh bởi sự cùng đồng chết và đồng sống với Chúa Giê-xu đoạn 6-8

    IV. Vấn đề về sự vô tín của người Giu-đa đoạn 9-11

    V. Đời sống cơ đốc và sự phục vụ cơ đốc nhằm dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời 12:1 - 15:13

    Kết thúc: Sự ảnh hưởng bởi tình yêu cơ đốc nhân 15:14 - 16:27

Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu.
Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 10723 guests and no members online

Your Language