vizh-TWenfrdees

Tháng 6 - Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Tháng 6

Đây là phần 6 trong kế hoạch gồm 12 phần nhằm hướng dẫn bạn đọc xuyên suốt Kinh Thánh trong 365 ngày. Hãy mời bạn bè mình tham gia khi bạn bắt đầu đọc phần mới mỗi tháng. Các phân đoạn Cựu Ước, Tân Ước, cùng các Thi Thiên được chia đều trong mỗi bài đọc.

06CungNhauDocKinhThanh 1280x720

Phần 6 bao gồm các sách Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se, Giô-na, Các Quan Xét, Ru-tơ, và 1 Sa-mu-ên.

Ngày 1 trong 30 ngày | Các Quan Xét 1-2 | Ê-phê-sô 1

Ngày 2 trong 30 ngày | Các Quan Xét 3-4 | Ê-phê-sô 2

Ngày 3 trong 30 ngày | Các Quan Xét 5-6 | Ê-phê-sô 3

Ngày 4 trong 30 ngày | Các Quan Xét 7-8 | Ê-phê-sô 4

Ngày 5 trong 30 ngày | Các Quan Xét 9-10 | Ê-phê-sô 5

Ngày 6 trong 30 ngày | Các Quan Xét 11-12 | Ê-phê-sô 6

Ngày 7 trong 30 ngày | Các Quan Xét 13-14 | Thi-thiên 3

Ngày 8 trong 30 ngày | Các Quan Xét 15-16 | Thi-thiên 4

Ngày 9 trong 30 ngày | Các Quan Xét 17-18 | Thi-thiên 5

Ngày 10 trong 30 ngày | Các Quan Xét 19-20 | Thi-thiên 6

Ngày 11 trong 30 ngày | Các Quan Xét 21 | Phi-líp 1-2

Ngày 12 trong 30 ngày | Phi-líp 3-4 | Ru-tơ 1

Ngày 13 trong 30 ngày | Ru-tơ 2-4

Ngày 14 trong 30 ngày | I Sa-mu-ên 1-3

Ngày 15 trong 30 ngày | I Sa-mu-ên 4-6

Ngày 16 trong 30 ngày | I Sa-mu-ên 7-9

Ngày 17 trong 30 ngày | I Sa-mu-ên 10-12

Ngày 18 trong 30 ngày | I Sa-mu-ên 13-15

Ngày 19 trong 30 ngày | I Sa-mu-ên 16-18

Ngày 20 trong 30 ngày | I Sa-mu-ên 19-20 | Thi-thiên 59

Ngày 21 trong 30 ngày | I Sa-mu-ên 11-22 | Thi-thiên 17

Ngày 22 trong 30 ngày | I Sa-mu-ên 23 | Thi-thiên 52, 64

Ngày 23 trong 30 ngày | I Sa-mu-ên 24 | Thi-thiên 31, 54

Ngày 24 trong 30 ngày | Thi-thiên 57-58, 63

Ngày 25 trong 30 ngày | I Sa-mu-ên 25-26 | Thi-thiên 7

Ngày 26 trong 30 ngày | I Sa-mu-ên 27-28 | Thi-thiên 9

Ngày 27 trong 30 ngày | I Sa-mu-ên 29-30 | Thi-thiên 10

Ngày 28 trong 30 ngày | Cô-lô-se 2-4

Ngày 29 trong 30 ngày | I Sa-mu-ên 31 | Cô-lô-se 1 | Thi-thiên 11

Ngày 30 trong 30 ngày | Giô-na 1-4

(1 Vote)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form