12 Bài Giáo Lý Căn Bản

01. Đức Chúa Trời

12baigiaolycanban01a

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 1Đức Chúa Trời

1. Đức Chúa Trời là ai?

Đức Chúa Trời là Đấng tạo thành trời đất, vạn vật, loài người và bảo tồn tất cả. Chúng ta đã từng tôn xưng Ngài là Đấng Tạo Hóa, là Thượng Đế, là Ông Trời. "Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa" (Nê-hê-mi 9:6).

02. Kinh Thánh

12baigiaolycanban02a435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 2Kinh Thánh 

1. Kinh Thánh là gì?

Kinh Thánh là một bộ sách gồm 66 quyển, chia ra làm hai phần Cựu Ước và Tân Ước, được khoảng 40 người viết ra bởi sự linh cảm của Đức Chúa Trời, nên Kinh Thánh được gọi là Lời Đức Chúa Trời. "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình" (IITi-mô-thê 3:16).

03. Sự Sáng Tạo

12baigiaolycanban03435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 3. Sự Sáng Tạo 

1. Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật bằng cách nào?

Đức Chúa Trời đã dùng Lời của Ngài mà dựng nên trời đất và muôn vật. "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất" (Sáng -thế Ký 1:1). "Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến" (Hê-bơ-rơ 11:3).

04. Chúa Jêsus Và Sự Cứu Chuộc

12baigiaolycanban04435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 4. Chúa Jesus Và Sự Cứu Chuộc

1.Từ khi sa ngã, loài người có tu tâm dưỡng tánh để trở nên tốt như trước không? 

Không! Trái lại, mỗi ngày một bại hoại hư xấu hơn. "Đức Giê--va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn" (Sáng-thế Ký 6:5).

05. Đức Thánh Linh

12baigiaolycanban05435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 5. Đức Thánh Linh

1. Đức Thánh Linh là ai?

Đức Thánh Linh là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh có thân vị, thần tánh, tư cách và công việc của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời..

06. Sự Cầu Nguyện

12baigiaolycanban06435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 6. Sự Cầu Nguyện

1. Cầu nguyện là gì? 

Cầu nguyện là: a. Giải bày lòng mình ra cùng Đức Chúa Trời "An-ne thưa rằng: Chẳng phải vậy, chúa; tôi vốn một đờn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say; nhưng tôi giãi bày lòng tôi ra trước mặt Đức Giê-hô-va" (1Sa-mu-ên 1:15).

07. Sự Thờ Phượng Đức Chúa Trời

12baigiaolycanban07435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 7. Sự Thờ Phượng Đức Chúa Trời

1.Thờ phượng Đức Chúa Trời là gì?

Thờ phượng Đức Chúa Trời là dùng linh hồn tâm trí và thân thể để chiêm ngưỡng, ca ngợi, cảm tạ, cầu nguyện, dâng hiến, tương thông và phục vụ Đức Chúa Trời. "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em" (Rô-ma 12:1).

08. Mười Điều Răn

12baigiaolycanban08435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 8. Mười Điều Răn

1. Mười điều răn là gì? Được chép ở đâu?

Mười điều răn là mười điều căn bản của Bản Luật Pháp mà Đức Chúa Trời ban cho dân Do Thái và loài người để làm tiêu chuẩn cho cuộc sống của họ và được chép ở Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17.

09. Sự Dâng Hiến

12baigiaolycanban09435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 9. Sự Dâng Hiến

1. Loài người dâng hiến cho Chúa từ khi nào?

Từ A-đam, Ê-va và họ đã dạy cho các con của mình.

"A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê--va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người" (Sáng-thế Ký 4:4).

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 9004 guests and no members online

Your Language