Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

30.Giày Tin Lành Bình An

30.GIÀY TIN LÀNH BÌNH AN

    Binh giáp thứ ba bao bọc cái chân, chúng ta phải mang vào chân mình bằng sự sửa soạn của Tin lành bình an. Nói đến đây tôi liên quan đến một câu Kinh Thánh khác ở trong sách Êsai: ”NHỮNG KẺ ĐEM TIN TỐT RAO SỰ BÌNH AN, ĐEM TIN TỐT VỀ PHƯỚC LÀNH... CHƠN CỦA NHỮNG KẺ ẤY TRÊN CÁC NÚI XINH ĐẸP LÀ DƯỜNG NÀO (Êsai 5:16). Câu này thường dùng để ám chỉ những ai đi rao giảng Tin lành. Nói cách khác câu nầy thường nhấn mạnh khen ngợi các chứng nhân, nếu đặt ý nghĩa nầy vào sách Êphêsô thì tôi rất thắc mắc. Đối với tôi, nếu thế thì sự nhấn mạnh nằm ở sứ điệp Tin lành là sứ Điệp Bình An hơn là phải mang nó.

LamTheNaoDanhBaiSatan30

   Tin lành không phải là sứ điệp về sự lộn xộn hay sự sợ hãi. Một lần nữa cũng giống như hai món quân trang chúng ta vừa thảo luận, đôi giày mang nhiều ý nghĩa. Trước hết, tất cả sự bình an với Đức Chúa Trời được thiết lập trên nền tảng đức tin nơi Cứu Chúa Jêsus Christ. Rôma 5:1 nói về sự bình an nầy: ”VẬY CHÚNG TA ĐÃ ĐƯỢC XƯNG CÔNG BÌNH BỞI ĐỨC TIN, THÌ ĐƯỢC HÒA THUẬN (BÌNH AN) VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI BỞI ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST CHÚNG TA“. Sự liên hệ nầy nói lên vị trí của chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời còn sự bình an được chép trong Philíp 4:6-7: ”SỰ BÌNH AN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VƯỢT QUÁ MỌI SỰ HIỂU BIẾT“. Thì chỉ về kinh nghiệm hằng ngày của mỗi Tín hữu. Satan không thể nào quấy rầy hay gây xáo trộn sự bình an của chúng ta với Đức Chúa Trời, nền tảng của chúng ta thật rất vững vàng. Dù Ma quỷ có phóng những ngọn lao nguy hiểm vào chúng ta, thì chúng ta vẫn có thể đắc thắng và bảo nó rằng: Nó đang tìm cách tấn công sự bình an của Đức Chúa Trời chứ chẳng phải của chúng ta. Không có thế lực nào, dù ở trên trời hay dưới đất có thể lay chuyển nổi sự bình an ấy. Nói cách khác chúng ta được hưởng sự bình an nầy theo điều kiện ở trong Philíp 4:6-7: ”CHỚ LO PHIỀN CHI HẾT, NHƯNG TRONG MỌI SỰ HÃY DÙNG LỜI CẦU NGUYỆN, NÀI XIN VÀ SỰ TẠ ƠN MÀ TRÌNH CÁC SỰ CẦU XIN CỦA MÌNH CHO ĐỨC CHÚA TRỜI. VÀ SỰ BÌNH AN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VƯỢT QUÁ MỌI SỰ HIỂU BIẾT SẼ GÌN GIỮ LÒNG VÀ Ý TƯỞNG ANH EM TRONG ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST“.

   Đây chính là sự bình an mà Đức Chúa Jêsus nói đến trong sách Giăng: ”TA ĐỂ LẠI CHO CÁC NGƯƠI SỰ BÌNH AN, SỰ BÌNH AN CỦA TA BAN CHO CÁC NGƯƠI KHÔNG GIỐNG NHƯ SỰ BÌNH AN CỦA THẾ GIAN, LÒNG CÁC NGƯƠI CHỚ BỐI RỐI VÀ ĐỪNG SỢ HÃI“  (Giăng 14:27). Thật phước hạnh khi nghe những lời nầy, Chúa Jêsus đã truyền lại cho chúng ta sự bình an của lòng Ngài. Ngài chết để biến điều đó trở thành của chúng ta và qua Đức Thánh Linh, Ngài giữ điều đó trong lòng chúng ta. Không những Ngài “để lại“ sự bình an ấy, mà Ngài còn ”ban cho“ chúng ta. Không những Ngài chết để lại cho chúng ta cơ nghiệp ấy, mà Ngài còn sống lại từ phần mộ để làm Đấng thi hành ý muốn của Ngài.

   Ý tưởng rao giảng Tin lành bình an không phải hoàn toàn bị rút ra khỏi khúc Kinh Thánh nầy. Một tác giả diễn ý câu Kinh Thánh nầy như sau: ”HÃY LUÔN LUÔN MANG VÀO CHÂN MÌNH BẰNG SỰ SẴN SÀNG ĐỂ RAO TRUYỀN TIN LÀNH BÌNH AN“.

Nói cách khác, dù cho hoàn cảnh xảy ra như thế nào đi nữa, thì chúng ta vẫn cứ đi ra rao giảng Tin lành của Đức Chúa Trời. Mặc dù chúng ta đang ở giữa trận chiến với Ma quỷ, thì chúng ta vẫn ở trong sự bình an sâu thẳm. Đó là sự bình an trọn vẹn mà nguồn gốc của nó nằm ở nơi chính mình Đức Chúa Trời.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2471 guests and no members online

Your Language